Pasen: het belangrijkste Feest voor God en de mensheid!


banner

Nog maar een maand of drie geleden vierde de gehele wereld “kerstfeest”. Een geromantiseerd en suikerzoet verhaal over een kindje in een kribbe. Hoewel in de wereld de meeste “vierders” zelfs dat verhaal en de herkomst ervan niet meer kennen. Anton Pieck-plaatjes over onze grote God en Zaligmaker. Zogenaamd een verhaal over “hoop” omdat er een “nieuw leven” geboren is. Men is de weg totaal kwijt. De waarheid wordt in ongerechtigheid ten onder gehouden. Schandalig!

Dát feest over dat zogenaamde “nieuwe leven” en die “hoop” wordt wereldwijd gevierd. Met een kindje heeft de mensheid geen problemen. Dat kan niks zeggen, kan niks veranderen en moet lijdelijk alles ondergaan. Van een kindje heeft men niets te vrezen. De mensheid doet ermee wat zij wil.

Dat dit “nieuwe leven” 33 jaar later genageld werd aan het kruis op Golgotha vergeet men gemakshalve maar even. Hoezo “nieuw leven”? hoezo “hoop”? Als dat kindje in de kribbe slechts een “kindje” geweest was, zoals alle kindjes, zoals elk zogenaamd “nieuw leven” en zogenaamde “hoop”, waarom vieren dat Hij geboren werd? Ook Hij ging de weg van alle vlees. Ook Hij moest het aardse leven afleggen. En als dit zo was gebleven, welke uitweg zou er dan nog bestaan, wat voor hoop zou de mensheid dan nog hebben?1

Het belangrijkste Feest echter, wat door heel de mensheid wél luidruchtig en uitgebreid en elke dag gevierd zou moeten worden, is het Feest van het ware Nieuwe Leven: het Paasfeest. Feest over een Leven dat in zichzelf een Feest is! Feest, over waarlijk en fundamenteel geheel Nieuw Leven en een Hoop die niet zomaar hoop is, maar het zeker weten.

Door Zijn opstanding uit de dood is onze HEERE Jezus Christus het beginpunt van een geheel Nieuwe Schepping. Hij is de Adam2, de Eerste Mens van die totaal Nieuwe Schepping, een wereld waarin rechtvaardigheid woont en blijvend is. Hij is al lang geen kindje meer, want door Zijn Opstanding uit de dood heeft Hij de dood, de grootste vijand3 van de mens, overwonnen, teniet gemaakt. Hij is de Vorst aan Wie alle macht gegeven is4.

Door Zijn opstanding uit de dood heeft Hij een deur5, een doorgang, tussen deze oude, gebroken en in verval rakende schepping en de door Hem begonnen Nieuwe Schepping aangebracht. En nu roept Hij alle mensen op om Hem te volgen, door die deur naar die Nieuwe Schepping. Volg Hem, word één plant met Hem, ga door de Deur die HEERE Jezus Christus heet. In Zijn Woord: de Bijbel, wijst Hij je de weg. In Zijn Woord: de Bijbel, maakt Hij je wegwijs in die Nieuwe Schepping. Door Zijn Woord spreekt Hij tot je, geeft antwoorden op vragen die je altijd al had. Hij voedt je op, zodat je in Zijn Nieuwe Schepping kunt leven.6

Daar is maar één ding voor nodig: beantwoord Zijn oproep met:

Ja, ik wil!!

Heb je Hem je ja-woord gegeven?
Dan ontvang je van Hem nu alvast alle zegeningen die in die Nieuwe Schepping thuishoren7. Zegeningen, die een voorproefje zijn van je nieuwe thuis, zodat je, zolang je hier nog op aarde bent, die zegeningen kunt gebruiken om er kracht en troost uit te putten en dag in dag uit daaruit te leven.

Heb je Hem je ja-woord gegeven?
Dan ben je door Hem begenadigd.7 En heel belangrijk om te onthouden: Genade, is onverdiende gunst…
Genade is iets wat je niet verdiend hebt of waarop je gerekend had, maar wat je toch ontvangt….

Door Genade, is God dan je Vader geworden…
Door Genade ontvang je alle Geestelijke zegeningen die bij de Nieuwe Schepping horen…
Door Genade ben je uitverkoren…
Door Genade ben je geroepen…
Door Genade zul je de aanstelling tot zoon verkrijgen…
Door Genade stelt God je heilig en onberispelijk voor Zich…

Al deze genadegiften, waarmee Hij je begenadigd heeft, zijn alleen omdat je antwoord aan Gods Geliefde Zoon, de HEERE Jezus Christus, de Vorst van de Nieuwe Schepping, “ja” is.
Uit al die genadegiften mogen we in de praktijk van elke dag leven. Niet meer onder de wet, God stelt geen eisen meer aan ons, maar we mogen leven onder het Nieuwe Verbond: uit Zijn genade, vrede, vergeving, verlossing, verzoening, reiniging, heiliging, roeping, zoonstelling, enz. enz. Allemaal genadegiften van God, die bij de Nieuwe Schepping horen.

Heb je Hem je ja-woord gegeven?
Weet dan dat je bent uitverkoren7: niet omdat je daar zelf iets aan bijdraagt op wat voor wijze dan ook, maar alleen uit genade, omdat je door je jawoord één geheel bent gemaakt met Hem, dus bij Hem hoort, onlosmakelijk met Hem verbonden bent. En de HEERE Jezus Christus is de enige en alles omvattende Uitverkorene Gods en daarom jij met Hem.

Heb je Hem je ja-woord gegeven?
Weet dan dat Hij voor jou uit genade in die Nieuwe Schepping een plaats, een huis en een functie heeft klaarliggen7. De Bijbel noemt dat: Hij heeft jou verordineerd, voorbestemd. Door Zijn Woord, de Bijbel, wil de Heer je leren om je plaats te leren kennen en Hij wil je capabel maken zodat je de functie die Hij voor jou bestemd heeft kunt uitoefenen.

Heb je Hem je ja-woord gegeven?
Weet dan dat je bent vrijgekocht, verlost door Zijn Bloed7. Vrij van schuld, vrij van de slavernij der wereld, vrij van de slavernij der wet. In de Bijbel heeft bloed altijd en overal de betekenis van leven. Door bloed leven wij. Bloed voorziet al onze lichaamsdelen van zuurstof, van adem, van geest. Bloed in de Bijbel is leven en niet de dood. Als je het Bloed van Christus ontvangt, dan ontvang je Zijn Leven. Het Leven van de opgestane en heilige HEERE Jezus Christus. Dat Leven is vrij!! Het heeft de oude wereld achter zich gelaten en is door de deur de Nieuwe Schepping ingegaan.

Heb je Hem je jawoord gegeven?
Weet dan dat de HEERE Jezus Christus je bekend wil maken met alles wat Hij gedaan heeft, wat Hij nu doet en wat Hij in de toekomst nog gaat doen7. In Zijn Woord, de Bijbel, ligt het antwoord op al je vragen over verleden, heden en toekomst.

Heb je Hem je jawoord gegeven?
Weet dan dat je door God de Vader aan de HEERE Jezus Christus bent gegeven7. Je wordt in Zijn handpalmen gegraveerd en niets of niemand kan je ooit meer daaruit verwijderen. Je maakt deel uit van het loon dat voor de HEERE Jezus Christus Zelf bestemd is. Je maakt deel uit van Zijn persoonlijk bezit, van Zijn persoonlijk erfdeel, Zijn schat.

Heb je Hem je jawoord gegeven?
Weet dan dat je vanaf dat moment verzegeld bent met Gods Heilige Geest7, Die woning in je maakt. De Heilige Geest is niemand anders dan Christus Zelf. Toen de Here Jezus aan de discipelen vertelde dat hij weer naar de hemel zou teruggaan, beloofde Hij hen direct dat Hij “de andere Trooster” zou zenden. Die “andere Trooster” is niemand anders dan de HEERE Jezus Christus Zelf, maar dan in een andere hoedanigheid. Tegelijk is die Heilige Geest de garantie dat ook jij daarheen zult gaan, waar die Heilige Geest vandaan komt. De Heilige Geest wordt uitgebeeld in een duif, en juist een duif heeft de eigenschap om terug te gaan naar waar hij vandaan kwam. Zo keert ook de Heilige Geest terug naar waar Hij vandaan kwam en Hij neemt jou mee. De Heilige Geest verzegelt jou daartoe, drukt Zijn stempel op jou als zijnde Zijn eigendom, geeft jou de garantie dat Hij je zal meenemen naar Zijn thuis.

Nu we gezien hebben wat de HEERE Jezus Christus voor ons heeft klaarstaan in die Nieuwe Schepping is de keus niet moeilijk meer. Laten we door Zijn deur gaan, laten we Hem volgen naar die Nieuwe Schepping. Laten we “ja” zeggen tegen Hem die ons liefheeft en Hem leren kennen. Dan krijgen wij ook Hem lief.
En wanneer je door de deur bent gegaan naar Zijn Nieuwe Schepping, laten we dan niet terugkeren naar de deur om toch nog weer stiekem naar die oude wereld te kijken. Naar alle zonden en ellendige dingen die daar gebeuren en ons dan verkneukelen en onszelf beter vinden dan die wereld. Door genade alleen, en niet omdat we beter waren, zijn we inwoners geworden van een gloednieuwe Schepping.
Alles wat bij deze oude wereld hoort kunnen we nu in ons leven op het tweede plan zetten. Minder belangrijk achten, want wij hebben een ander, een nieuw, een beter en mooier tehuis gekregen in de Nieuwe Schepping van God.
In het leven gaat het toch ook zo dat, zodra we weten dat we gaan verhuizen naar een mooier, beter en groter huis, we de zorg voor ons oude huis op een laag pitje zetten? We houden het een beetje in stand zodat we het kunnen gebruiken tot het moment waarop we gaan verhuizen.
Maar we gaan er geen bergen moeite en geld meer tegenaan gooien om dit oude huis, dat we gaan verlaten, te verbeteren. Al onze energie, al ons vermogen, al onze hoop en ons verlangen richt zich op ons nieuwe huis. Daarvoor sparen we alles bij elkaar, verzamelen we mooie dingen en daarop verheugen we ons.
Precies zo is het ook met ons oude leven hier op aarde en ons Nieuwe Leven in de Nieuwe Schepping. We zorgen voor dit oude leven op aarde, omdat we aan het wachten zijn tot we naar ons Nieuwe Huis in de Nieuwe Schepping kunnen vertrekken. We bestuderen Gods Woord, omdat we zoveel mogelijk over onze Nieuwe Woonplaats willen weten en we verzamelen mooie dingen en Woorden vanuit de Bijbel ter versiering van onze aanstaande Woonplaats.
Dat Nieuwe Leven in Gods Nieuwe Schepping is veruit het belangrijkste. Een Leven waar geen dood meer is, geen verdriet en geen ziekten. Een Woonplaats, eeuwig bij Hem.
Niet de geboorte van het kindje in de kribbe is het belangrijkste feest in de wereld, waarvoor alle toeters en bellen moeten worden opgehangen.
De overwinning op de dood, de Opstanding van onze HEERE Jezus Christus, is veruit het belangrijkste Feest. Voor dat Feest kunnen wij elke dag alles uit de kast halen, om dat te vieren tot eer van Hem. Dat is het Feest waar nooit meer een einde aan komt!

        Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid.


1. 1 Korinthe 15:17: En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden.

2. 1 Korinthe 15:45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam (dat is de opgestane HEERE Jezus Christus) tot een levendmakenden Geest.

3. 1 Korinthe 15:26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood.

4. Mattheüs 28:18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde

5. Johannes 10:5 & 7 Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur der schapen. (7) Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden    worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.

6. Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven (de ware levende weg). Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

7. Efeze 1:3-14
Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde; In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade, met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid; Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is, in Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd waren naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil; Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben. In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;