3 februari


banner

Hebreeën 4:3b
En dat terwijl Zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn.

Openbaring 13:8
En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam dat geslacht is, van de “grondlegging” van de wereld af.

Job 38:4-7
Waar was u toen ik de aarde grondvestte? Maak het bekend, als u inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd, toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen (zonen) van God juichten?

2 Petrus 3:5-7
Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit het water oprijst en in het water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan overspoeld door het water. maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden door het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddelozen mensen.

1 Petrus 1:18-20
in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. Hij is wel van tevoren gekend, vóór de ‘grondlegging’ der wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u.